Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk Gartneri. Senest opdateret den 13. juli 2018.

Dansk Gartneri´s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi primært anvender medlemmernes firmaoplysninger og kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Gartneri er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Torben Lippert
Adresse: Axeltorv 3, 1609 København V
CVR: 55550328
Telefonnr.: 33394549
Mail: danskgartneri@danskgartneri.dk
Website: www.danskgartneri.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlems og nyhedsbrevmodtagere oplysninger:

  Almindelige firma og eller personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse
  • Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.
  • Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang
  • Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode
  • Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din gartnerivirksomhed, f.eks. oplysninger produktionsforhold.
  • Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  • Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer, f.eks. når du giver andre adgang til at se dine data. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler
  • Almindelige personoplysninger: Placeringsdata. Vi indsamler data om din placering, som enten kan være præcise eller upræcise. Præcise placeringsdata kan være GPS-data (Global Position System) samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots, som vi indsamler, når du bruger placeringsbaserede produkter eller funktioner. Upræcise placeringsdata kan f.eks. være en placering fra din IP-adresse eller data, der angiver, hvor du befinder dig med mindre præcision, såsom i en by eller et postområde.
  •  

   Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Vi behandler generelt ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse

Dansk Gartneri´s formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens aktiviteter, herunder indkaldelse til foreningsaktiviteter
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester
  • Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker, i anonymiseret form, for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik.
  • Disse personoplysninger indsamles gennem følgende cookies/applikationer:

Google Analytics

  • Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Facebook Tracking Pixel

  • Websitet bruger cookies fra Facebook til at målrette annoncering, i anonymiseret form, på Facebooks sociale medier (Facebook og Instagram)
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af arrangementer
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Dansk Gartneri
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Samtykke

  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i særlige tilfælde er nødvendigt f.eks. ved kontingentopkrævning.

  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  Vi videregiver ikke firma og personoplysninger til firmaer til markedsføring.

  Opbevaring og af dinesletning personoplysninger

  Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine firma og personoplysninger som medlem af foreningen:

  Medlemmer:
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
  • Bogføringsbilag, herunder f.eks. kontingentopkrævninger, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
  • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år

  Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, så længe de har historisk værdi.

  Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Revidering af privatlivspolitikken

  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.